PROGREMMES

These Courses are running in this Campus.

1.    Prak Shastri.
2.    Shastri
3.    Shiksha Shastri.
4.    Acharya.
5.    Shiksha Acharya.
6.    Vidya Varidhi.
7.    Diploma in Yoga & Ayurveda Sahitya